સુવિચાર :- "વ્‍યકિતની સંપૂર્ણ વ્‍યકિતમત્તાનું પ્રગટિકરણ એટલે શિક્ષણ" - વિવેકાનંદ

Pragna (પ્રજ્ઞા)


પ્રજ્ઞા ટીએલએમ નિર્માણ વર્કશો૫, બીઆરસી ઘ્રાંગઘ્રા............ અહીયા કલીક (CLICK HERE)
પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. ફોટો ડાઉનલોડ કરવા ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE)

પ્રજ્ઞા તાલીમ ફોટો જોવા માટે ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE)


ઘોરણ /ર ગણિત પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE) 

ઘોરણ /ર ુજરાતી-૫ર્યાવરણ(૧) પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE) 

ઘોરણ /ર ુજરાતી-૫ર્યાવરણ() પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE)


ઘોરણ /૪ ગણિત(૧) પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE)

ઘોરણ /૪ ગણિત() પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. વિડીયો ડાઉનલોડ  
કરવા ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE) 

ઘોરણ /૪ ગુજરાતી-૫ર્યાવરણ પ્રજ્ઞા ટી.એલ.એમ. વિડીયો ડાઉનલોડ  
કરવા ......અહીયા કલીક કરો (CLICK HERE)

પ્રજ્ઞા અભિગમ

****    ધોરણ 1 અને 2 માટેના ડી-1 થી ડી -4 પત્રકો ડાઉનલોડ કરો 
ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે  ક્લિક કરો 
D-1 to D -4 

પ્રજ્ઞા એકી બેકી અને અવિભાજ્ય સંખ્યા  ટી.એલ.એમ. વિડીયો ડાઉનલોડ કરવાઅહીયા કલીક કરો (CLICK HERE)https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bT_wlUzVM7k   https://www.youtube.com/watch?v=bT_wlUzVM7k

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો